už si mal/mala 18?

Áno Nie

Prepáč,
vráť sa, až budeš starší.

reklamačný poriadok

WHOOP.DE.DOO reklamačný poriadok

1.1 Spoločnosť Anna Marešová designers s.r.o., so sídlom Kaplická 853/55, Podolí, 140 00 Praha 4, identifikačné číslo (IČO): 24210234, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 188943 (ďalej len „AMD“) vydáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi tento Reklamačný poriadok pre internetový obchod whoop.de.doo na internetovej adrese https://whoopdedoo.me/sk („Webová stránka“). Tento Reklamačný poriadok predovšetkým upravuje podmienky, na ktorých základe uplatňujú spotrebitelia, ktorí zakúpili na Webovej stránke tovar („Kupujúci“), svoje nároky vyplývajúce zo zodpovednosti AMD za vady tovaru. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok AMD.

1.2 Práva a povinnosti Kupujúceho a AMD týkajúce sa nárokov z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

1.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vadného plnenia do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov. Ak je však na tovare uvedený dátum spotreby, skracuje sa táto lehota iba do tohto dátumu.

1.4 Kupujúci je povinný oznámiť vadu AMD (t. j. uplatniť reklamáciu) bez zbytočného odkladu potom, čo mohol vadu pri včasnej prehliadke a dostatočnej pozornosti zistiť. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, berie sa to tak, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

1.5 AMD zodpovedá Kupujúcemu, že v čase prevzatia:
1.5.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré AMD popísala alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy vykonávanej AMD;
1.5.2 sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použití AMD uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
1.5.3 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
1.5.4 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.6 Pokiaľ tovar nesplňuje požiadavky uvedené v článku 1.5, ide o vady, za ktoré AMD zodpovedá. V takom prípade má Kupujúci:
1.6.1 právo na bezplatnú opravu;
1.6.2 právo na dodanie novej veci alebo výmenu jej súčasti, pokiaľ sa vada týka iba jej súčasti. Toto právo je možné využiť len vtedy, ak je to vzhľadom na povahu vady primeraným riešením reklamácie (napr. ak ide o neodstrániteľnú vadu). Toto právo má Kupujúci tiež v prípade, ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (najmenej tretia (3.) reklamácia pre rovnakú poruchu alebo štvrtá (4.) pre odlišné poruchy), alebo ak má tovar väčší počet vád (najmenej tri (3) chyby súčasne), pre ktoré nie je možné vec riadne používať;
1.6.3 právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Toto právo je možné využiť len vtedy, ak nie je možné vec opraviť, ani dodať novú či prípadne vykonať výmenu jej súčasti. Ďalej je možné toto právo využiť aj v prípade, že má tovar väčší počet vád, alebo ho nie je možné pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne používať;
1.6.4 právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Toto právo je možné využiť, ak neuplatní Kupujúci niektoré z práv z vadého plnenia uvedených v článkoch 1.5.1 a 1.5.2, aj keď mu naň vznikne nárok, ako aj v prípade, keď AMD nemôže plniť či neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práv z vadného plnenia.

1.7 Zodpovednosť AMD za vady sa nevzťahuje na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu existencie vady, pre ktorú sa nižšia cena dohodla, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere opotrebovania, alebo na vadu, ktorú tovar mal už pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

1.8 Práva z vadného plnenia Kupujúcemu tiež nepatria, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, či pokiaľ ju sám spôsobil, najmä týmito spôsobmi:
1.8.1 výrobok bol používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu alebo ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním (napr. prevádzka pri nesprávnom napájacom napätí, pripájaní na nesprávne zdroje el. napätia);
1.8.2 výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade nedovolených zásahov do výrobku);
1.8.3 vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo tým, že sa výrobok používal na iný ako obvyklý alebo výrobcom stanovený účel.

1.9 Zodpovednosť za vady sa ďalej nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nepozornosťou Kupujúceho, živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi, napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

1.10 Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u AMD na adrese: Anna Marešová designers s.r.o., Kamenická 37, 170 00 Praha 7, Česká republika, a to bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Za okamih uplatnenia reklamácie (t. j. okamih, od ktorého začínajú plynúť príslušné lehoty) sa považuje okamih, keď AMD doručenia od Kupujúceho reklamovaný tovar.

1.11 Ak vykoná Kupujúci reklamáciu písomne, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis poruchy a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

1.12 Kupujúci by mal k reklamovanému tovaru priložiť čitateľný originál či kópiu dokladu o nákupe, alebo je potrebné kúpu preukázať iným spôsobom (pozrite ďalej), a ďalej popísať poruchu. AMD odporúča odovzdať reklamovaný tovar v originálnom obale a kompletný, to znamená vrátane všetkých káblov a ďalšieho príslušenstva.

1.13 Kupujúci je povinný oznámiť AMD, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po jej oznámení. Kupujúci môže svoju voľbu bez súhlasu AMD zmeniť len vtedy, ak požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

1.14 Kupujúci je povinný nákup tovaru preukázať najmä:
1.14.1 účtenkou s vyznačeným dátumom predaja, vybavenou pečiatkou predajne a podpisom predavača;
1.14.2 platným predajným dokladom s vyznačením dátumu zakúpenia výrobku preukazujúcim nákup reklamovaného tovaru u AMD. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany Kupujúceho riadne splnená, nemôže sa reklamácia uznať ako oprávnená.

1.15 AMD je povinná o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, prípadne v tejto lehote informovať Kupujúceho o tom, že na rozhodnutie je potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, AMD vybaví najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, ak sa s Kupujúcim nedohodne písomne inak.

1.16 Ak nie je možné sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zašle AMD na E-mail Kupujúceho písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký je spôsob jej vybavenia, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania.

1.17 Pri oprávnenej reklamácii patrí Kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

1.18 Kupujúcemu sa môže tiež poskytnúť záruka na tovar (alebo aj len súčasť) formou vyhlásenia v záručnom liste alebo uvedením záručnej lehoty na jeho obale či v návode, a to aj počas trvania viac ako 24 mesiacov. V takom prípade AMD určí rozsah a podmienky záruky a na vzniknuté chyby sa uplatnia ustanovenia § 2113 a nasl. Občianskeho zákonníka.