už si mal/mala 18?

Áno Nie

Prepáč,
vráť sa, až budeš starší.

privacy policy

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNýCH ÚDAJov

Naposledy aktualizované: 8. 2. 2018

Spoločnosť Anna Marešová designers s.r.o., so sídlom Praha 4 – Podolí, Kaplická 853/55, PSČ 140 00, IČO: 242 10 234, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 188943 („Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov prijal v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(„GDPR“) a súvisiace právne predpisy tieto zásady, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s obchodnou činnosťou Prevádzkovateľa.

1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Realizácia zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré mu zákazníci poskytnú pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu. Toto spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. V prípade, že zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov nesúhlasí, nie je možné zmluvu uzavrieť. S cieľom realizácie zmluvného vzťahu sa v nevyhnutnom rozsahu spracúvajú prostredníctvom online registrácie identifikačné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo), jeho kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) a informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (identifikácia tovaru, spôsob úhrady platby vrátane platobných informácií ako je číslo bankového účtu zákazníka a identifikácia banky). V tomto rozsahu je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať tieto osobné údaje tiež s cieľom ochrany svojich práv v prípade sporu so zákazníkom. Uvedené osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu, prípadne dlhšie, pokiaľ tak stanoví zákon alebo je to nevyhnutné na ochranu práv Prevádzkovateľa.

1.2. Marketingové využitie údajov

Prevádzkovateľ je na základe platných právnych predpisov oprávnený používať osobné údaje zákazníka s cieľom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb obdobných tým, ktoré už zákazníkovi poskytol, pričom platí, že je na to oprávnený až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany zákazníka. Tieto osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu, prípadne dovtedy, kým zákazník nevyjadrí svoj nesúhlas s takým spracúvaním. Právnym základom pre takéto spracúvanie je pritom oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Vo všetkých ostatných prípadoch spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníkov či potenciálnych zákazníkov s ich súhlasom. Ide typicky o prípady, keď potenciálny zákazník súhlasí so zasielaním newsletterov či iných obchodných oznámení zo strany Prevádzkovateľa. Ďalej ide o prípady, keď Prevádzkovateľ spracúva ďalšie osobné údaje zákazníkov, ktoré získa v priebehu zmluvného vzťahu (ako sú nákupné zvyklosti zákazníka, jeho preferencie alebo logy vrátane IP adresy či cookies slúžiacich na zisťovanie takých preferencií) s cieľom adresného ponúkania tovaru či služieb. Všetky tieto spracúvania sú dobrovoľné a udelenie či neudelenie súhlasu s ich spracúvaním nemá žiadny vplyv na uzatvorenie zmluvy. Pokiaľ je súhlas udelený, udeľuje sa na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, je možné ho však kedykoľvek odvolať.

1.3. Zaistenie technickej funkčnosti elektronického obchodu a webových stránok

S cieľom zaistenia prevádzky elektronického obchodu ako aj funkčnosti webových stránok Prevádzkovateľ spracúva v nevyhnutnom rozsahu tiež logy vrátane IP protokolu či cookies. Pokiaľ zákazník či potenciálny zákazník nesúhlasí so spracúvaním týchto údajov, môže odmietnuť použitie cookies v nastavení svojho internetového prehliadača, alebo odmietnuť využitie cookies priamo na webovej stránke Prevádzkovateľa. V takom prípade však zákazník či potenciálny zákazník berie na vedomie, že webová stránka alebo elektronický obchod nemusí správne fungovať po technickej stránke a Prevádzkovateľ za takto vzniknuté ťažkosti nezodpovedá. Tieto osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať iba na čas nevyhnutne potrebný na zaistenie funkčnosti webovej stránky alebo elektronického obchodu (t. j.  počas niekoľkých dní, maximálne týždňov).

2. SPÔSOBY A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA

2.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje podľa článku 1 vyššie prostredníctvom online registrácie či uzatvorením zmluvného vzťahu v rámci elektronického obchodu. Osobné údaje v článku 1 sa teda spracúvajú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. V prípade potreby sa však môžu spracúvať aj manuálne v podobe listinnej, napr. prostredníctvom písomnej objednávky. Osobné údaje sa uchovávajú v informačnom systéme Prevádzkovateľa, v prípade potreby sa môžu tiež zálohovať na záložnom serveri/nosičoch informácií.

2.2. Prevádzkovateľ prijal a zapracoval také technicko-organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom alebo k inému neoprávnenému spracúvaniu alebo zneužitiu.

2.3. V oblasti automatizovaného spracúvania potom Prevádzkovateľ prijal také opatrenia, aby systémy na automatizované spracúvanie osobných údajov používali iba oprávnené osoby a aby tieto osoby mali prístup iba k osobným údajom zodpovedajúcim ich oprávneniu (prostredníctvom používateľských oprávnení, hesiel). Prevádzkovateľ ďalej zaistí, aby bolo možné vytvárať elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť a overiť, kedy, kým a z akého dôvodu sa osobné údaje spracúvali.

3. ODOVZDÁVANIE A SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Osobné údaje zhromažďuje a spracúva výhradne Prevádzkovateľ s tým, že na spracúvanie osobných údajov môže Prevádzkovateľ tiež využiť služby tretích strán (programátor, účtovné služby), ktoré môžu údaje spracúvať napríklad na účely zasielania marketingových materiálov. Tieto tretie strany sú vždy viazané dohodami o zachovaní mlčanlivosti a nesmú informácie použiť na iné účely. Ďalej Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje potrebné na doručenie objednaného tovaru subjektom vykonávajúcim doručovanie zásielok (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 471 14 983; PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 251 94 798; Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 24299162).

3.2. Osobné údaje sa sprístupnia iba príslušným zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o opatreniach slúžiacich na ich zabezpečenie. Zamestnanci sú oprávnení nakladať s osobnými údajmi iba na základe výslovných inštrukcií Prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru.

4. ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

4.1. Na webovej stránke Prevádzkovateľa sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán. Po kliknutí na taký odkaz bude zákazník či potenciálny zákazník presmerovaný na webovú stránku prevádzkovanú touto treťou osobou. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za spracovanie osobných údajov týmito tretími stranami, ani za obsah takých webových stránok alebo praktiky prevádzkovateľa webovej stránky a odporúča svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom si pozorne prečítať podmienky spracúvania osobných údajov a ochrany súkromia každej stránky, ktorú takto navštívia.

5. SOCIÁLNE SIETE

5.1. Webové stránky Prevádzkovateľa obsahujú tiež odkazy na sociálne siete, ako napríklad ikonu Facebook alebo Twitter. Tieto sociálne siete môžu spracúvať údaje zákazníka či návštevníka webovej stránky, ako napríklad IP adresu, navštívené stránky alebo môžu implementovať cookies do prehliadača zákazníka alebo návštevníka webovej stránky. Spracúvanie týchto údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí.

6. POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA VEKU

6.1. Prevádzkovateľ stanovil pre vstup na svoje webové stránky a využitie služieb elektronického obchodu, ako aj súvisiaceho marketingu, dosiahnutie vekovej hranice 18 rokov. Prevádzkovateľ vedome nespracúva osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ je zákazník alebo potenciálny zákazník rodičom alebo opatrovníkom a domnieva sa, že jeho dieťa alebo zverená osoba poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, je oprávnený o tom Prevádzkovateľa informovať. Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, že spracúva osobné údaje osoby mladšej ako 18 rokov, okamžite také osobné údaje zlikviduje.

7. PRÁVO NA INFORMÁCIE

7.1. Dotknutá osoba má vždy právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej Prevádzkovateľ uchováva.Prehľad týchto údajov si dotknutá osoba môže vyžiadať kontaktovaním Prevádzkovateľa na adrese studio@annamaresova.comalebo telefónnom čísle +420 778 065 388. V prípade e-mailovej žiadosti do predmetu svojho e-mailu napíšte „Žiadosť o osobné údaje“, aby sme vašu požiadavku mohli spracovať čo najrýchlejšie. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

8. PRÁVO NA OPRAVU

8.1. V prípade, že dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore so zákonom alebo v rozpore so záujmami dotknutej osoby, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, je dotknutá osoba oprávnená:

8.1.1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie,

8.1.2. požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav, najmä môže ísť o obmedzenie spracúvania, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

8.2. V prípade, že je táto požiadavka oprávnená, je Prevádzkovateľ povinný odstrániť tento nežiaduci stav bez zbytočného odkladu. Pokiaľ Prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo sa obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8.3. Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa (vrátane priameho marketingu), dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, pokiaľ sa toto spracúvanie týka namietaného účelu.

8.4. Ak to bude technicky realizovateľné, dotknutá osoba tiež môže požiadať o to, aby jej Prevádzkovateľ poskytol jej osobné údaje na účely ich ďalšieho poskytnutia ňou označenému prevádzkovateľovi (buď priamo alebo prostredníctvom dotknutej osoby).

9. ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Prevádzkovateľ môže upravovať tieto zásady podľa potreby a aktuálneho stavu. V takom prípade existujúcich zákazníkov včas o takej zmene vyrozumie. Zákazníkom aj potenciálnym zákazníkom sa odporúča pravidelne sledovať tieto zásady vrátane príslušných zmien.

10. KONTAKTUJTE NÁS

10.1. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností môže zákazník či potenciálny zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese Anna Marešová designers, Kamenická 37, 170 00 Praha 7, studio@annamaresova.com alebo +420 778 065 388.