už si mal/mala 18?

Áno Nie

Prepáč,
vráť sa, až budeš starší.

obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMieNKY WHOOP.DE.DOO

1.ÚVOD

1.1 Vitajte v internetovom obchode whoop.de.doo na internetovej adrese https://whoopdedoo.me/sk („Webová stránka“), ktorý prevádzkuje spoločnosť Anna Marešová designers s.r.o., so sídlom Kaplická 853/55, Podolí, 140 00 Praha 4, identifikačné číslo (IČO): 24210234, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 188943 („AMD“).

1.2 AMD je podnikateľom a koná v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti. Na Webovej stránke AMD ponúka tovar kupujúcim.

1.3 Kupujúcim je fyzická osoba konajúca v postavení spotrebiteľa („Kupujúci“). Tieto obchodné podmienky („Obchodné podmienky“) sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba konajúca v postavení podnikateľa. Na účely presného vymedzenia pojmov spotrebiteľ a podnikateľ sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení („Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

1.4 Pre vstup na Webové stránky musí každý návštevník potvrdiť, že má minimálne 18 rokov. Kupujúci je povinný odpovedať pravdivo. AMD nemôže niesť žiadnu zodpovednosť v prípade, že Kupujúci odpovie nepravdivo alebo nesprávne.

1.5 Tieto Obchodné podmienky platia pre nákupy v internetovom obchode na Webovej stránke a v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi AMD a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu („Kúpna zmluva“). Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti pri používaní Webovej stránky a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na Webovej stránke a Kupujúci ich môže akokoľvek archivovať a opakovane zobrazovať podľa svojej vôle.

1.7 AMD môže znenie Obchodných podmienok primerane meniť či doplňovať, pričom tieto zmeny sa Kupujúcemu oznámia prostredníctvom e-mailu a/alebo zverejnením na Webovej stránke. Zmena či doplnenie Obchodných podmienok zakladajú právo Kupujúceho od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým ale nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené na Webovej stránke sú iba informatívneho charakteru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. To znamená, že taká prezentácia nie je záväznou ponukou na uzatvorenie zmluvy a AMD nemá povinnosť zmluvu uzavrieť (najmä v prípadoch, keď je tovar vypredaný alebo je dlhodobo nedostupný, keď ide o technickú chybu na Webovej stránke alebo keď Kupujúci v minulosti porušil zmluvu s AMD).

2.2 Webová stránka obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia príslušnej ceny.

2.3 Cena tovaru je uvedená vrátane DPH a súvisiacich daní a poplatkov, avšak s výnimkou platieb za dopravu, dobierku a za náklady na strane Kupujúceho ako napríklad bankové a podobné poplatky súvisiace s prevodom peňažných prostriedkov, náklady na internetové pripojenie a komunikáciu a pod. Cena zostáva v platnosti v čase, keď sa zobrazuje na Webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť AMD uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.4 Webová stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia iba v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci Českej republiky, ak nie je na Webovej stránke výslovne uvedené inak.

2.5 Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na Webovej stránke. Formulár obsahuje najmä informácie o:

2.5.1 objednávanom tovare a jeho množstve (t. j. tovar, ktorý Kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka);

2.5.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru; a

2.5.3 údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru („Objednávka“).

2.6 Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Kupujúci podaním Objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Kúpnej zmluvy oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky. Podanie Objednávky vykoná Kupujúci kliknutím na tlačidlo „objednať“, čím prejaví svoj záväzok platby/uhradenia kúpnej ceny.

2.7 Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Všetky údaje uvedené Kupujúcim bude preto AMD považovať za správne a pravdivé.

2.8 Pred odoslaním Objednávky sa Kupujúcemu umožní kontrolovať, opravovať či meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. AMD neodkladne po prevzatí Objednávky Kupujúcemu e-mailom potvrdí jej prijatie na adresu uvedenú v Objednávke („E-mail Kupujúceho“).

2.9 AMD je vždy oprávnená v závislosti od charakteru Objednávky (napr. množstva objednaného tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu a pod.) ešte požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky.

2.10 Zmluvný vzťah medzi stranami vzniká doručením potvrdenia o prijatí Objednávky (akceptácia) zaslaného AMD na E-mail Kupujúceho.

2.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (napr. na internet, telefón a pod.) sú v bežnej výške, v závislosti od tarify telekomunikačných služieb Kupujúceho. Tieto náklady si Kupujúci hradí sám.

2.12 V prípade, že AMD nemôže niektorú z požiadaviek uvedených v Objednávke splniť, zašle na E-mail Kupujúceho miesto potvrdenia Objednávky pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov Objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho. Pozmenená ponuka sa v takom prípade považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy.

2.13 AMD v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka vylučuje možnosť prijatia ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.14 Kupujúcemu sa bude doručovať všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou na E-mail Kupujúceho alebo na adresu na doručovanie uvedenú v Objednávke alebo na jeho Používateľskom účte.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

3.1.1 v hotovosti pri prevzatí tovaru;

3.1.2 platobnou kartou pri prevzatí tovaru;

3.1.3 platobnou kartou pri nákupe online, prostredníctvom platobnej brány GOPAY;

3.1.4 dobierkou na mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

3.1.5 bankovým prevodom na bankový účet AMD IBAN: CZ7920100000002300668626, BIC: FIOBCZPPXXX vedený vo Fio banke („Účet AMD“).

3.2 Súčasťou kúpnej ceny sú aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktoré je povinný zaplatiť Kupujúci („Kúpna cena“).

3.3 Pokiaľ Kupujúci zvolí platbu vopred, vyčká AMD s odoslaním tovaru až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

3.4 AMD je oprávnená, najmä v prípade, keď nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky Kupujúcim v súlade s článkom 2.9, požadovať uhradenie celej Kúpnej ceny vopred ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.5 V prípade platieb bezhotovostným prevodom na Účet AMD je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu za tovar spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Kúpna cena je v takom prípade splatná do 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pričom záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu je splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na Účet AMD.

3.6 AMD nepožaduje od Kupujúceho zálohu ani obdobnú platbu. Tým však nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho na základe týchto Obchodných podmienok uhradiť v niektorých prípadoch Kúpnu cenu vopred.

3.7 AMD si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu kúpy. Kupujúci sa teda stane jeho vlastníkom až úplným zaplatením Kúpnej ceny.

3.8 Zmeny cien ako aj všetky ďalšie zmeny na Webovej stránke sú vyhradené.

3.9 Akciové ceny platia do vypredania uvedeného počtu kusov zlacneného tovaru alebo v časovo určenej lehote. Zľavy z Kúpnej ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

3.10 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené právnymi predpismi, vystaví AMD, čo sa týka platieb vykonávaných na základe Kúpnej zmluvy, Kupujúcemu daňový doklad – faktúru („Faktúra“). Faktúru vystaví AMD Kupujúcemu po uhradení Kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na E-mail Kupujúceho.

4. PREPRAVA A DODANIE

4.1 Ak je AMD podľa Kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí riadne prekontroloval.

4.2 V prípade, že je spôsob dopravy stanovený na základe požiadavky Kupujúceho uvedenej v Objednávke, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3 Ak neprevezme Kupujúci tovar pri dodaní (okrem prípadu uvedeného v článku 4.5), je AMD oprávnená požadovať poplatok za uskladnenie tovaru.

4.4 V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo spôsobom iným, ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť všetky s tým spojené náklady.

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zásilku odmítnout.

4.6 Práva Kupujúceho týkajúce sa prípadných chýb tovaru a postup pri reklamácii sú bližšie upravené v Reklamačnom poriadku AMD, ktorý je dostupný tu: https://whoopdedoo.me/sk/reklamacny-poriadok/.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, ak nejde o prípad uvedený v článku 5.3 či o iný prípad, keď nie je možné od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa musí AMD odoslať v lehote uvedenej vyššie.

5.2 Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť elektronický formulár, ktorý tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok a je tiež dostupný na https://whoopdedoo.me/sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať AMD na adresu uvedenú v článku 11.11 alebo elektronickou poštou.

5.3 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť najmä od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.4 Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal. To neplatí:

5.4.1 ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby veci;

5.4.2 ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením chyby; alebo

5.4.3 ak nespôsobil Kupujúci svojím konaním či zanedbaním nemožnosť vrátenia veci v pôvodnom stave.

5.5 AMD je oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch: (i) tovar už nie je možné dodať (napr. tovar sa už nevyrába) ani inak nahradiť; (ii) v prípade zjavnej chyby v uvedenej cene tovaru na Webovej stránke; (iii) do času prevzatia tovaru Kupujúcim v prípadoch, keď má Kupujúci podľa Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť; a (iv) a neprevezme Kupujúci tovar podľa článku 4.5 vyššie.

5.6 V prípade odstúpenia sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar sa musí AMD vrátiť na adresu uvedenú v článku 11.11 do štrnástich (14) dní od odstúpenia v stave a hodnote v akom ho Kupujúci prevzal, vrátane všetkého príslušenstva a súvisiacej dokumentácie.

5.7 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, ponesie všetky náklady spojené s navrátením tovaru. Ku Kúpnej cene, ktorá sa má Kupujúcemu vrátiť, môže AMD jednostranne započítať všetky svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

5.8 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok vráti AMD prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich AMD od Kupujúceho prijala. AMD je tiež oprávnená vrátiť peňažné prostriedky Kupujúcemu už pri vrátení tovaru alebo aj iným spôsobom, s ktorým bude Kupujúci súhlasiť. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, AMD nie je povinná vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu Kupujúci tovar vráti alebo dostatočným spôsobom preukáže, že ho na adresu AMD odoslal.

5.9 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je AMD oprávnená jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny.

5.10 Ak sa spoločne s tovarom poskytne Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi AMD a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán, stane sa darovacia zmluva neúčinnou a Kupujúci bude povinný spolu s tovarom AMD vrátiť aj poskytnutý darček.

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

6.1 Pravidlá ochrany osobných údajov Kupujúceho, vrátane pravidiel pre zasielanie obchodných oznámení a použitie cookies, sú uvedené tu: https://whoopdedoo.me/sk/privacy-policy/.

7. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

7.1 AMD je majiteľom či držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva čo sa týka Webovej stránky a akýchkoľvek materiálov na nej zverejnených (prípadne nadobúdateľom licencie). Príslušné diela sú chránené prevažne autorským právom po celom svete.

7.2 S výnimkou prípadov, keď to povoľuje zákon, Kupujúci nesmie bez výslovného súhlasu AMD použiť rozmnoženiny (je jedno či offline alebo online) akýchkoľvek materiálov vytlačených alebo prevzatých akýmkoľvek spôsobom z Webovej stránky, vrátane akéhokoľvek textu, ilustrácií, fotografií, video alebo audio sekvencií, alebo akejkoľvek grafiky. Postavenie AMD (a akýchkoľvek identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na Webovej stránke musí byť vždy uvedené.

7.3 „whoop.de.doo“ je zapísaná ochranná známka a jednotlivé výrobky ponúkané na Webovej stránke sú chránené zapísanými priemyselnými vzormi spoločnosti AMD.

8. ODKAZY

8.1 V prípade, že Webová stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky a zdroje poskytnuté tretími osobami, sú také odkazy uvedené iba pre informáciu Kupujúceho. AMD nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto internetových stránok a zdrojov.

8.2 AMD preto nemôže byť zodpovedná za obsah internetových stránok odkazovaných z Webovej stránky. Také odkazy sa nemajú vykladať ako schválenie alebo podpora odkazovaných stránok zo strany AMD. AMD nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže Kupujúcim vzniknúť v dôsledku ich použitia.

8.3 Na Webovú stránku (t. j. na domácu stránku) je možné odkazovať spôsobom, ktorý je oprávnený a ktorý nepoškodzuje dobré meno AMD a ani ho nezneužíva. Je však zakázané odkazovať takým spôsobom, ktorý naznačuje akúkoľvek formu spojenia s AMD alebo schválenie či podporu zo strany AMD, kde nič také neexistuje. Webová stránka sa nesmie odkazovať do rámu alebo vložiť do akejkoľvek inej stránky, a ani sa nesmie odkazovať na akúkoľvek inú časť Webovej stránky než je domovská stránka. AMD si vyhradzuje právo bez ďalšieho odvolať súhlas s odkazovaním.   

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

9.1 AMD poskytuje tovar iba na domáce a súkromné použitie. Pokiaľ bude Kupujúci používať výrobky na akékoľvek komerčné, podnikateľské účely alebo s cieľom ďalšieho predaja, AMD nenesie voči Kupujúcemu akúkoľvek zodpovednosť za škodu.  

9.2 AMD neposkytuje žiadnu záruku, že Webová stránka alebo akýkoľvek na nej umiestnený obsah budú neustále dostupné a neprerušené. AMD môže prerušiť, ukončiť, upustiť od poskytovania alebo zmeniť Webové stránky (alebo akúkoľvek ich časť) bez akéhokoľvek upozornenia. AMD nebude mať akúkoľvek zodpovednosť voči Kupujúcemu, keď bude z akéhokoľvek dôvodu Webová stránka kedykoľvek alebo akýkoľvek čas nedostupná.

9.3 AMD neposkytuje žiadnu záruku, že Webová stránka alebo akýkoľvek na nej umiestnený obsah budú bez chýb a opomenutí.

9.4 AMD nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené vírusom, útokom odoprenia služby (DoS) alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať Kupujúceho počítačové zariadenie, počítačové programy, dáta alebo iný materiál v dôsledku použitia Webovej stránky Kupujúcim alebo prevzatie akéhokoľvek obsahu na nej alebo na odkazovaných internetových stránkach Kupujúcim.

9.5 AMD neposkytuje žiadnu záruku, že Webová stránka bude bezpečná alebo že bude bez akýchkoľvek chýb a vírusov. Kupujúci je zodpovedný za riadne nastavenie svojich vlastných informačných technológií, počítačových programov a platformy s cieľom prístupu na Webové stránky. Kupujúci by mal používať svoj vlastný antivírový softvér. 

10. ELEKTROODPAD

10.1 AMD zaisťuje spätný odber elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného elektrozariadenia alebo batérií či akumulátorov v akejkoľvek predajni AMD uvedenej na Webových stránkach.

10.2 Kupujúci je tiež oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

10.3 Kupujúci berie na vedomie, že elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory sa nesmú odstraňovať spolu s miešaným odpadom, ale musia sa odkladať na miestach na to určených.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy sa budú riešiť výhradne podľa práva Českej republiky a rozhodovať príslušnými súdmi Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Ak sa stane niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, použije sa namiesto neho také ustanovenie, ktorého zmysel sa mu čo najviac podobá. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť či účinnosť ostatných ustanovení. Akékoľvek zmeny či dodatky Kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu (vrátane elektronickej).

11.3 Uzatvorenú Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok archivuje AMD v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4 AMD je oprávnená na predaj tovaru či poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia a činnosť AMD nepodlieha žiadnemu ďalšiemu povoleniu.

11.5 Česká obchodná inšpekcia je kontrolným orgánom príslušným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. Viac informácií nájdete na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie na adrese: www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

11.6 Kupujúci má tiež právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke: ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11.8 AMD nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

11.9 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom a anglickom jazyku.

11.10 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2017.

11.11 AMD môžete kontaktovať nasledujúcim spôsobom – adresa pre doručovanie, osobný odber a uplatnenie reklamácií: Kamenická 37, 170 00 Praha 7; e-mailová adresa: whoopdedoo@whoopdedoo.cz; telefón: +420 778 065 388.